Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Đào tạo nội bộ- Phòng HCNS  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019.
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Đào tạo nội bộ- Phòng HCNS  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019.

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Đào tạo nội bộ- Phòng HCNS  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019.

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch sản xuất- Phòng sản xuất lắp ráp- 
Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch sản xuất- Phòng sản xuất lắp ráp- Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch sản xuất- Phòng sản xuất lắp ráp- Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng  Nhân viên Admin – Phòng Kinh doanh SBU FAS.01 - 
Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin – Phòng Kinh doanh SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin – Phòng Kinh doanh SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Mua hàng cơ khí- Phòng Kinh doanh SBU FAS.02  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Mua hàng cơ khí- Phòng Kinh doanh SBU FAS.02  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Mua hàng cơ khí- Phòng Kinh doanh SBU FAS.02  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Quản lý dự án- Phòng Kinh doanh SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Quản lý dự án- Phòng Kinh doanh SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Quản lý dự án- Phòng Kinh doanh SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Xem thêm